Informatie voor jouBijzondere zorg

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het  VAPH  organiseert verschillende vormen van gesubsidieerde hulp voor kinderen met een beperking

De meest laagdrempelige vormen van hulp, zoals kortdurende begleiding of thuisbegeleiding, vallen onder de RechtstreeksToegankelijke Hulpverlening . Hiervoor kan je rechtstreeks aanmelden bij de hulpverleningsinstantie.

Voor intensievere thuisbegeiding of gespecialiseerde internaten waar kinderen kunnen verblijven kan je terecht bij diensten die vallen onder de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening. Om hier beroep op te kunnen doen, moet je vooraf een aanvraag doen bij de intersectorale toegangspoort.

Je mutualiteit, een erkend MultiDisciplinair Team  van het VAPH of een Dienst OndersteuningsPlan  kunnen je hier bij helpen.

VAPH publiceert driemaandelijks het gratis tijdschrift Sterk. Dit magazine brengt verhalen van en voor mensen met een handicap. Je vind er inspiratie over wat het VAPH voor jou of je kind kan betekenen.

Financiële Tegemoetkomingen

In een aantal situaties heb je recht op bijkomende financiële ondersteuning.

Zo kan je via het Groeipakket een zorgtoeslag aanvragen. Wie één of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt dan maandelijks een toeslag bovenop het basisbedrag. De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Dit bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

Bij het VAPH kan je ook terecht voor een tegemoetkomingen voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen ter ondersteuning van activiteiten van het dagelijks leven, mobiliteit, wonen, communicatie...  om de zorg en ondersteuning te financieren 

Daarnaast kan je een aanvraag doen voor een Persoonlijke-assistentiebudgeteen budget voor minderjaringen om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.  

Mogelijk kan je ook genieten van een belastingvoordeel. Een overzichtje vind je op de website van De ouders.

Ondersteuning bij onderwijs en opvang

Wanneer je kind een bijzondere zorgnood heeft, kan het CLB  je ondersteunen bij het zoeken naar gepaste hulp, op school en thuis.  Als het nodig is, kunnen ze een aanvraag doen voor een ondersteuningsnetwerk (de vroegere GON begeleiding). 

Voor de allerkleinsten kan je voor ondersteuning op school of in de kinderopvang beroep doen op Globale Individuele Ondersteuning. Zij zetten in op inclusie van jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. Het ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang . De begeleider gaat mee in de klas of de opvang, biedt daar praktische ondersteuning en zorgt voor de nodige afstemming tussen de verschillende actoren. Er wordt gewerkt aan een duurzaam inclusie-traject voor uw kind, zodat de inclusie ook behouden kan blijven na het overgangsmoment.

Dienst Ondersteuningsplan Antwerpen

DOPPA begeleid kinderen, jongeren en volwassenen tot 65 jaar met (een vermoeden van) een beperking  bij het in kaart brengen van de ondersteuningsnood en helpt zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.  Ze gaan samen met jou en je netwerk op zoek naar antwoorden op jouw vragen en vragen van de mensen rond je. Het resultaat komt in een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden op een rijtje zet. 

Thuisbegeleiding

De Kleine Beer biedt zorg en houvast aan huis voor kinderen van 0 tot 6 jaar, na een moeilijke start (risico babytjes en ex pramatuurtjes), wanneer de ontwikkeling van uw kindje anders en/of vertraagd verloopt of met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …)  Ze richten zich op alle aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling, opvoeding en leefsituatie. Ze kunnen helpen bij de aanvraag van bepaalde hulpmiddelen, maken je wegwijs in de administratie en ondersteunen in het leggen van contacten met andere instanties en/of hulpverleners. Ze begeleiden bij de overgang naar opvang of school (GIB).

Kadodder begeleidt gezinnen aan huis met kinderen en jongeren  met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende beperking : motorisch, visueel, auditief, autisme, gedrags- en emotionele stoornis, die nog in hun thuiscontext verblijven. Ze bieden opvoedingsadvies, ontwikkelingsbegeleiding, werken rond het samenleven in het gezin, bieden steun aan ouders, broers en zussen, informeren over mogelijkheden (onderwijs, vrije tijd) en het coördineren van hulpverleningscontext. Daarnaast bieden ze ook individuele, gespecialiseerde opvang die zorgt voor zinvolle bezigheden in de vertrouwde omgeving van de persoon met een beperking.

Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving. De begeleiding van het Raster biedt kan bij  jou aan huis, op de dienst of in groep. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning, zoals de Autitheek, een documentatie- en informatiecentrum waar iedereen die meer over autisme wil weten terecht kan. 

Thuisbegeleiding Op Maat -OLO VZW verleent opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere tot 18 jaar met (een vermoeden van) gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting,…), autisme-spectrumstoornis al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. 

O.C.Clara Fey Vorselaar biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen.  Ze bieden individuele ondersteuning in de thuissituatie, op school, op stage, de werkplaats, in de vrijetijdsbesteding,... Maar je kan er ook terecht voor wonen en dagondersteuning. 

Centrum Ganspoel vzw biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en/of een meervoudige beperking. Ze hebben een (semi-) residentiële werking (leefgroepwerking) en school, en bieden mobiele en ambulante begeleiding. 

vzw OpWeg biedt individuele ondersteuning (mobiel/ambulant) aan (jong)volwassenen met een mentale beperking of met een (rand)normale begaafdheid en een motorische, fysieke, visuele of auditieve beperking, met een autismespectrumstoornis of met een niet-aangeboren hersenletsel.

Het Perron- MPI Oosterlo biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een (vermoeden van) verstandelijke beperking en bijkomende problemen als gedrags- en emotionele stoornissen,  ASS, hechtingsstoornissen op vlak van opvoedingsondersteuning, psycho sociaal welzijn, dagbesteding, vrije tijd, communicatie en mobiliteit. MPI OOsterlo biedt verder verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen van het leven

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals